Vanwege de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus zijn sommige pakketten daardoor langer onderweg. Wij vragen uw begrip.

NanoProfs » Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden


Verkoopvoorwaarden:

 

1. LEVERINGSTERMIJNEN

Onze leveringstermijnen gelden bij wijze van inlichting en brengen geen verbintenis mee. Een vertraging in de uitvoering van de bestelling kan in geen geval reden geven tot schadevergoeding of weigering van de levering. Enkel als er uitdrukkelijk een leveringstermijn overeengekomen is, zal de verkoper bij laattijdige levering een schadevergoeding betalen van 25,00 Euro per dag.

 

2. BETALINGEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar bij storting of overschrijving op rekeningnummer IBAN NL41ABNA0877639914 t.n.v, NanoProfs Holland tenzij anders overeengekomen. De sommen die op de vervaldag niet betaald zijn, zullen automatisch vermeerderd worden met een intrest van 1% per maand. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

 

3. KLACHTEN
Alle klachten moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven worden overgemaakt.

 

4. NALATIGHEID
Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, bij wijze van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10% en met een minimum van 150,00 Euro vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.

 

5. BEVOEGDE RECHTBANK
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Amsterdam zijn bevoegd om alle betwistingen aangaande het betalen van onze facturen en andere aangelegenheden, te beslechten.

 

6. AFWIJKINGEN
Het gewicht en de inhoud van de goederen kan met 10% meer of minder afwijken zonder dat dit tot enige klacht aanleiding kan geven.

 

7. INSTEMMING
Het aanvaarden van een bestelling geldt als volledige instemming van de koper met voorafgaande voorwaarden. Behalve bij schriftelijke overeenkomst, blijven onze algemene voorwaarden van kracht, niettegenstaande andere clausules in de algemene voorwaarden van de klant.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. De koopwaar blijft eigendom van NanoProf's Holland tot de volledige betaling ervan en mag door de verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden.
b. Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.
c. Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder de toepassing van de artikelen 101 t.e.m. 108 van de faillissementswet van 08 augustus 1997.

 

9. PRIJSVERSCHILLEN
Bij verandering van materie- en of grondstofprijzen behouden producenten zich het recht voor haar tarieven in gelijke zin aan te passen. Zo ook moet NanoProf's Holland met deze verhogingen mee.